Rammer og formål

Mål
Billedkunstrådet ( herefter kaldet rådet) har til opgave at være rådgivende for kommunen ibilledkunstspørgsmål samt tage initiativer, der fremmer billedkunsten. Det forventes, at rådet er aktiv i forhold til at inspirere, forny og udvikle billedkunsten lokalt i et bredt samarbejde med andre kunstnere, institutioner, Art Study Sydfyn med flere.

Rådet skal høres i større kommunale anliggender, hvori der indgår billedkunst.
Rådet skal være med til at sikre bedst mulig samspil mellem arkitektur og billedkunst og skal arbejde for at højne den kunstneriske kvalitet af billedkunst i det offentlige rum.
Rådet kan foretage billedkunstfaglige vurderinger og skal være med til at udtænke
billedkunstneriske strategier.
Faste opgaver hvor rådet medvirker:

  • Udsmykninger i forbindelse med nye kommunale byggerier
  • Kommunale projekter, hvor der indgår billedkunst
  • Billedkunstpris


Sammensætning af rådet
2 medlemmer udpeget af BKF ( Billedkunstnernes Forbund)
1 medlem udpeget af DK ( Danske Kunsthåndværkere)
1 medlem fra erhvervslivet – udpeges af Billedkunstrådet
1 medlem udpeget af Kulturelt Samråd
1 medlem fra foreningen By og Land

Daglig leder af kunstbygningen SAK

Rådet konstituerer sig selv. Det foregår på årets første møde, hvor der vælges formand og hvor fokusområder for året fastlægges.

Sekretariatsfunktionen varetages af kultur- og fritidsafdelingen.

Økonomi
Der ydes tilskud til rådets arbejde indenfor en ramme, der hvert år fastlægges af udvalget for kultur- og planlægning. Den økonomiske ramme kan anvendes til mødevirksomhed, temadage, PR –virksomhed m.m

Rammer for rådets arbejde
Rådet holder møder efter behov dog min. 2 gange årligt. Rådet kan invitere interessenter og samarbejdspartnere med ad-hoc.

Billedkunstnere, der er medlem af rådet kan ikke påtage sig udsmykningsopgaver, så længe de sidder i rådet.

Når rådet har vurderet en sag og afgivet indstilling sendes sagen tilbage til udbyder.
I sager hvor der skal arbejdes videre med forslag og emner til eks. udsmykningsopgaver skal der i det enkelte projekt afsættes det nødvendige konsulenthonorar (efter Dansk Billedkunstforbunds takster ) til opgaven.

Der ydes ikke transportgodtgørelse, diæter eller godtgørelse for møder.

For hvert år udarbejder rådet en kort beretning om rådets arbejde, som forelægges udvalget for Kultur- og Plan

Formål
At billedkunsten ( billede, skulptur, installation ) er med til at synliggøre og markere Svendborg som en kommune, der prioriterer kunst og kunstens betydning i udvikling af kulturpolitikken.

At billedkunsten i samspil med de øvrige kunstområder og kulturliv spiller en aktiv rolle som udfordrer og fornyer af den lokale samfundsdebat. Er med til at give identitet og give borgerne noget at være stolte af.