Referater

Her finder du referater fra rådets møder
Klik på det ønskede

Humlebien inspiceres

Infomøde ang. projekt Humlebien. Kunstnere inspicerer mulighederne.

Fotograf: Ukendt

Referat 16_Maj_2017

Møde i Billedkunstråd 16. maj 2017

Alle var tilstede ( Jørn, Mogens og Beth).

 

Mødet med EBK udvalget blev forberedt.

Kunst i bo- og aflastningstilbud i Tankefuld:

Jørn skal mødes med Elisabeth Antonsen fra CETS på tirsdag til en snak om fremgangsmåde og involvering af kunsten fra start a la Humlebien.

Børnekunstskibet Bibiana: Orientering samt stillingtagen til om rådet evt. vil bidrage med et beløb til materialer til kunstværk der laves sammen med børnene i forbindelse med besøget. Hvis rådet ved årets udgang har økonomi i overskud vil man gerne bevilge overskuddet til projektet.

Høringssvar:

Out of season: Rådet anbefaler at projektet støttes af Svendborg kommune

Eksperiment med kunstneriske lygtepæle i Møllergade: Rådet anbefaler, at eksperimentet får mulighed for at stå sin prøve og lægger vægt på, at det er vigtigt at Svendborg Kommune.

Evt: Jørn fortalte om Lifeboat projekt – Beth undersøger muligheder – og ansøger hvis aktuelt om tilskud via de frie kulturmidler

 

Referat 8_Feb_2017

Referat Billedkunstrådets møde 8/2- 2017

Ingen afbud.

 

Dagsorden.

Havnefruen

Henvendelse fra Jesper Jose Petersen, Liv i min by, der spørger, om rådet kan være behjælpelig med en udtalelse til Hedemann om projektet og evt. give nogle anbefalinger til videre proces. Forespørgslen blev drøftet og rådet præciserede, at de ikke kan give en kunstnerisk vurdering uden at kende sammenhæng og konkret placering.

 

Demensbyen og kunst:

Henvendelsen fra støtteforeningen blev diskuteret igen. Rådet ønskede en nærmere beskrivelse af projektet, hvor de kunne læse nærmere om baggrund, ønsker til hvad kunsten skal kunne  – på hvilket ambitionsniveau. Herefter vil rådet fortsat tilbyde at lægge det på rådets hjemmeside og sende det ud i rådets netværk.

 

Rådsarbejdet fremadrettet:

Rådet ønsker mere kontakt til det politiske niveau – derfor vigtigt at blive klar på, hvad rådet ønsker at drøfte på det årlige fællesmøde mellem rådene og EBK 29. marts kl. 16-18. Der mindes om det forberedende møde rådene imellem den 13 /3 kl. 17 -19 på Bib.

Rådet vælger at koncentrere deres indsatser i 2017  i Kuratorgruppen under Liv i min by ( Jørn og Mogens) samt i Billedkunstens Dag ( Beth).

Kun møder efter behov ( maile sammen hvor det giver mening)

 

Referat 11_Jan_2017

Ekstraordinært møde i Billedkunstrådet 11. januar 2017:

Deltagere: Jørn, Mogens, Sabine, Ulla og Beth

Eneste punkt på dagsordenen var rådets opgaver, sammensætning og fremtid.

 

Konklusion på mødet blev:

At rådet fortsætter

At rådet evaluerer og revurderer på dets opgaver  ( være klar til mødet med politikerne)

Frank, Sabine og Ulla trækker sig fra rådet efter lang og tro tjeneste – tusind tak for jeres bidrag hver især ( på vej ud af døren besluttede nogle af os at hilse af med jer over en øl på Far og Søn- se nedenfor). Det har ikke været muligt at finde nye BKF medlemmer

 

Indsatsområder i 2017:

Puljeordning for promillereglen

Medvirke til byudvikling der fremmer kunst ( 2 af rådets medl. er med i kuratorgr. Liv i min by)

Vitalisering af rådsarbejdet

Studietur skal prioriteres – muligvis Dokumenta

 

Modstrømsprojekt: Jørn repræsenterer rådet i dommerpanelet- alternativt Beth ( Jørn vil også kunne repræsentere en lokal erhvervsdrivende)

Vigtige DATOER:

1/2 kl. 16.15: Afskedsøl på Far og søn  for de der kan ( giv lige en om hvem der kommer)

13/3 kl. 17 -19 på Bib: Formøde mellem rådene ( forberedelse af mødet med politikerne) 

29/3 kl. 16 -18: Fællesmøde mellem rådne og EBK udvalget

 

Referat 4_Jan_2017

Referat fra møde i Billedkunstrådet 4/1- 2017

Ingen afbud

Pkt 1: Valg af formand

Jørn Svendsen fungerer som konstitueret formand indtil videre

 

Pkt 2: Siden sidst

Jørn orienterede om møde med Henrik Nielsen. Herefter påbegyndte rådet en debat om fremtid, opgaver og sammensætning. Det blev besluttet, at der snarest afholdes et separat møde herom – birgit indkalder. Frank vil kontakte Linda Riber og Karen Kastrup som begge er medlem af BKF for at høre hvorvidt de er indstillet på at træde ind i rådet i stedet for Frank og Sabine.

Jørn orienterede endvidere om møde med Peter Møller fra CETS. CETS har ifm. budgetforhandlingerne opgjort efterslæbet for vedligehold af de kunstværker, som kommunen har ansvar for dvs. at der er sat tal på. Området blev ikke tilført midler i budgetforhandlingerne, men der arbejdes videre i form af en håndterings og vedligeholdelsesplan ( manual)  for skulpturer i det offentlige rum. Det var i den anledning Jørn fungerede som konsulent.

Procedure og administration af promilleregel: Birgit orienterede om CETS´s kommentarer til rådets forslag. Der er opbakning til tankerne og den forenkling det medfører. Dog ønsker CETS, at der samtidig tages stilling til og bliver afsat budget til afledt drift (vedligehold af de færdige kunstværker). Derfor kommer punktet først med på næste møde i EBK, så der er tid til at diskutere  sagen nærmere mellem CETS og  birgit/ Jørn, hvorefter det sendes til udtalelse i rådet.

Pkt 3: Vejviserkunst til demensbyen

Rådet har fået en henvendelse fra Støtteforeningen om hjælp eller samarbejde fra BKR  til at hente midler, anbefale kunstnere, der foreløbig har 75.000 kr. fra Velux Fonden. Forskellige modeller blev diskuteret og rådet besluttede at anbefale at opgaven udbydes på rådets hjemmeside, og at rådet vurderer de indsendte tilbud og videresender dem de kan anbefale til Støtteforeningen. Birgit kontakter Støtteforeningen mhp. at få opgaven beskrevet – og sender det ud ti rådet til kommentering inden det lægges ud på rådets hjemmeside.

Pkt 4: Evt.

Billedkunstens Dag: Birgit orienterede om arbejdsgruppens arbejde. Rådet bakker op og besluttede at bidrage med en sæbekassebil bygget og udsmykket af en kunstner – opgaven udbydes på rådets hjemmeside.

Referat 27_Okt_2016

Referat
Møde i Billedkunstrådet 27. okt. 2016
Til stede: Jørn, Sabine og Birgit
Pkt 1: Orientering
Der er ved at blive udfærdiget kontrakter til fremtidig brug i forbindelse med indgåelse af aftaler med kunstnere. Der er taget udgangspunkt i den kontrakten vi har fra Kirkeby og som er godkendt af Jørn med den tilføjelse, at der bør stå noget forklaring ift. Ophavsret.
Plakatkonkurrencen ift. Svendborgsundbroen bliver ikke til noget ( for kort tid til jubilæet)
Husk Kulturprisuddeling 3.dec. kl. 13 i Guldsalen i Borgerforeningen. Jac Hansen laver skulpturen.
Der er lysfest på Frederiksøen samme dag fra kl. 16-20
Billedkunstens DAG 2017:
Orientering om projektet, hvor der er lagt op til at det bliver et skoleprojekt med samarbejde mellem
håndværk/ design lærere og billedkunstlærere. Derudover stiller kan interesserede
kulturinstitutioner også stille med en bil ( det har flere udtrykt ønske om). Det hele kulminerer i en stor event med løb, præmiering og fest på Torvet. Jørn foreslog at selve løbet afvikles fra toppen af bakken ved politistationen – til Terningen. Foreslog Willy Poulsen som speaker på løbet ( stor erfaring i ). Søren Dun ved meget om at arrangere løb, så det vil være en god ide at involvere ham.
BKR kan fungere bl.a bidrage ved at bevilge penge til kunstnerinspiration på skolerne – og fungere som dommere. Det kan også være en mulighed at BKR stiller med en bil, og betaler en kunstner for at udsmykke den.
Promillereglen:
Punktet skal med på næste udvalgsmøde. Det blev drøftet forslag til hvordan man konkret skruer en ordning sammen. Ud fra dette udarbejder Birgit et forslag som rundsendes til kommentering.
Økonomi:
BKR har ca. 25. 000 kr. stående på kontoen. Jørn sender regning på tilgodehavende for kunstturen til Hans Pauli Olsen. Det blev besluttet at restbeløbet bevilges til kunstner Sara Arenfeldt ifm.
Lysfesten på Frederiksøen 3. dec. kl. 16.
Evt.
Sabine orienterede om forsøget på at finde BKF medlemmer til Billedkunstrådet – det er meget svært og er endnu ikke lykkedes.
Der blev besluttet at lave en evaluering af rådets arbejde – der fastlægges et kort møde herom inden der afsluttes med julefrokost. Birgit vender tilbage med dato.

Referat 5_Sept_2016

Referat fra møde i Billedkunstrådet 5. september 2016
Fraværende: Sabine Jensen og Frank Fenriz
Pkt 1.Siden sidst:
Orientering om kuratorgruppen og Liv i min by. Herunder om Somewheres deltagelse i SAK´s Kunstuge.
Aftalt at Jørn skal følge op på rådets henvendelse til udvalget om forsøgsvis forhøjelse af
promilleprocenten ifm. Liv i min by.
Der blev udleveret oversigt over kommunens byggeprojekter hvor det fremgår, hvad der er brugt på kunst.
Kulturelt Samråds invitation til møde rådene imellem 12. september: det er usikkert , hvorvidt nogen har
mulighed for at deltage.
Debatmøde om Kulturkanon Torsdag den 29. september kl. 19 på Svendborg Bibliotek, hvor rådets
medlemmer opfordres til at deltage.
Pkt 2: Økonomi:
Rådet har ca. 35.000 kr. uforbrugt i 2016. Hvad skal prioriteres? Der var enighed om at prioritering af
studietur er vigtig, hvorfor det blev besluttet endnu engang at prøve at fastlægge et tidspunkt i god tid.
Besluttede at det i 2017 skal være første uge i september – sammenfaldende med Århus Festuge .
Derudover blev det besluttet, at bevilge 10.000 kr. til SAK Kunstuge- helt konkret til kunstnerhonorarer
ifm.- Kunstsalonen den 22/9 – og at det skal være meget synligt at billedkunstrådet er medarrangør af
salonen.
Pkt 3: Kunst i Firkløveren:
Rådet accepterede de to kunstneres forslag ( forældre i institutionen)
Pkt 4: Plakatkonkurrence Svendborgsundbroen 50 års jubilæuum:
Rådet fandt en plakat lidt altmodisch. Man kunne overveje en digital præsentation – evt. Gif animation.
Cut-up film.
Det bør afklares: hvem skal plakaten skal henvende sig til ( borgerne, turister, mm.)?Hvad skal plakaten
kunne? Hvad skal den kommunikere? og hvor skal den bruges/sættes op?
Rådet foreslår, at det skal være en- og ikke to konkurrencer, men at alle skal kunne byde ind. Rådet
foreslår, at præmien skal være 10.000 kr.
Pkt 5: Kulturpris 2016:
Ulla Sonne repræsenterer rådet i indstillingsudvalget. Beth kontakter keramiker Jac Hansen og spørger om
han vil lave priserne ( 5.000 kr pr. skulptur)- han har i skrivende stund sagt ja. Ulla Sonne havde et forslag til kandidat, som rådet bakkede op omkring. Det kneb med forslag til Ungdomstalentprisen- der skal tænkes
videre.

Referat 20_april_2016

Referat fra Møde i Billedkunstrådet 20. april 2016:
Afbud: Marianne og Mogens
Orientering / siden sidst:
Beth orienterede om mødet med Jesper Bugge Kold, der administrerer Bibliotekets
Skulpturguide. Beth vil påtage sig at sørge for, at de værker som rådet har været
involveret i og som opfylder betingelserne kommer med i skulpturguiden. Det
indebærer besøg på stederne med fotografering etc. Derudover vil Beth udarbejde
et system til registrering af andre vigtige data til hjælp i rådsarbejdet.
Der blev orienteret om fællesmødet mellem EBK udvalget og de kulturelle råd. Der
skal arbejdes videre med rådets forslag om en uges Kulturel Frizone i et udvalgt
område i midtbyen i 2017. Beth indgår i arbejdsgruppen fra rådet.
Liv i min by
Jørn orienterede om Kuratorgruppens arbejde.
Promillereglen i forhold til Liv i min by
Rådet besluttede at foreslå følgende forsøg ifm områdefornyelsesprogrammet Liv i
min by:
 at promillereglen til kunst forøges til 1 % mod nuværende ½ %
 at procentsatsen tages af anlægssum frem for den nuværende byggesum
 at kommunen ved salg af jord eller bygninger i området lægger 1 % oveni
salgsprisen til kunst i området
 at pengene puljes og indgår som merfinanciering fra Svendborg Kommune til
kunst i området
Nyt medlem til rådet
Frank ønsker at trække sig fra rådet. BKF emner blev drøftet og det blev besluttet at
tage kontakt til et navngivet medlem.
Kunsttur
Helsingborgturen var en kæmpe succes og der var interesse for en lignende tur.
Hans Pauli Olsen blev foreslået kombineret med Eickhoff på Thorvaldsens Museum.
Det er efterfølgende afklaret at turen bliver arrangeret af Billedkunstrådet i
samarbejde med Skulpturstøberiet. For rådets medlemmer er det at betragte som
en studietur. Birgit og Jørn arrangerer.
Birgit

Referat 10_Feb_2016

Referat fra møde i Billedkunstrådet 10. februar 2016:

Afbud : Frank, Marianne og Mogens

 

Pkt 1: Valg af formand

Jørn Svendsen blev genvalgt. Frank er på vej til at trække sig, hvorfor BKF opfordres til at finde en ny repræsentant til rådet. Kun i tilfælde af at dette ikke lykkes, går rådet ind og drøfter evt. andre emner til posten ( ikke BKFére)

Pkt 2:Siden sidst

Jørn orienterede om at han er udpeget som formand for Kuratorgruppen i Liv i min By ( områdefornyelse i Svendborgs bymidte) og fortalte  lidt om opgaven. Gruppen består endvidere af Mogens Palm og Galleriejer Peter Thomsen fra Odense.

Jørn orienterede om den debat, han har været involveret i omkring springvandet på Torvet. Det afstedkom en længere snak om kunstnerisk ophavsret og stedsspecifik kunst. I forhold til det stedsspecifikke skal det tilføjes i Beths skema til registrering af kunstværker på institutionerne ( promillereglen).

Pkt 3: Fællesmødet mellem de tre råd.

Det var et godt møde, hvor rådet var repræsenteret ved Jørn, Mogens og Birgit ( referat er tidligere udsendt)

Herefter var diskussionen af, hvad Billedkunstrådet vil foreslå som et fællesemne, rådene kan samarbejde om og som kan drøftes på mødet mellem EBK udvalget og rådene den 16. marts. Det medførte en større brainstorm og nogle af nøgleordene var :

Kunst og kultur mellem bygninger – Liv i byen mellem husene – Kulturelle frirum, etableres for en kortere periode i sommerferien, give rammer for aktiviteter og se, hvad der sker, pop-up rum og aktiviteter,  åbne inviterende rum, leg, mad, kultur på tværs, scene, værksteder, samarbejde med Kultutten og alle der vil være med til at skabe liv i byen, kulturel undtagelsestilstand, henvender sig til turister, men også lokale. Bygningen i Hulgade ( tidl. social og sundhedskole) står tom og er egnet som base-camp. Det vil passe fint ind i den områdefornyelse, der er i gang, og hvor der også er penge til aktiviteter.  Beth endte med forslag om at foreslå fokus på multikulturelle aktiviteter- og tilbød at gå hjem og skrive et oplæg, hvilket er gjort og der bygges videre på ideen.

Pkt 4: Evt: færdiggørelsesskema og skema til registrering af kunstværker: det nåede vi ikke.

 

11/2-2016

Birgit

Referat 10_Okt_2015

Møde i Billedkunstrådet 10.september 2015

Til stede: Beth, Ulla og Birgit.

Referat:

Flg. Punkter blev udsat pga. de mange afbud:

Samarbejdsaftaler for de kulturelle råd og Kulturkanon

Arrangementer:

Der blev lagt en køreplan for afvikling af foredraget med Torben Sangild  i Kultutten og opgaverne blev fordelt. Beth er tovholder og styrer afviklingen. Ulla sørger for projektor. Birgit annonce ring, kaffe, kage og masser af fyrfadslys. Birgit og Ulla råt træ og skifer til lysene.

Marianne arbejder videre med etablering af arr. med Morten Stræde i efteråret.

Kulturpriser:

Ulla repræsenterer rådet i indstillingsudvalget.

Forslag til kandidater drøftes på næste møde –  indstillingsskema vedlagt

Hvem skal lave skulpturerne: Opgaven blev drøftet. Flere kunstnere var i forslag og Ulrikke Rasmussen blev valgt. Beth etablerer afklarende møde med Ulrikke ( med deltagelse af Beth, Ulla og Birgit).

Evt.:

BKF mødet i Odense 17. sep: De tilmeldte ( Mogens, Beth, Ulla, Frank og Birgit ), følges i tog og Birgit giver besked om afgangstider

Økonomi: der er igen overskud- gode ideer disk. på næste møde

Vigtigt: 

Næste møde Onsdag den 23. sep. kl. 16.15  i det store mødelokale i biblioteket

Dagsorden:

Samarbejdsaftale mellem råd og Svendborg Kommune

Indstilling af kandidater til kulturpris

Økonomi

Arrangementer

Kulturkanon

 

Referat 23_9_2015

Referat møde 23/9- 2015:

Til stede: Jørn, Beth , Frank ( fra kl. 17) og Birgit

Orientering.

Der er indgået budgetforlig. Rådets punkt ift. promillereglen blev ikke omfattet, hvorfor der ikke er nogen ændringer  på området.

Jørn orienterede om arbejdet i arbejdsgruppen omkring kulturkanon

Kulturpriser:

Det blev aftalt, hvem der laver indstillinger på rådets  3 kandidater.

Arrangementer:

Aftalt det praktiske ift. arr. med Torben Sangild.

Endvidere besluttet at holde en kunstevent med Hans Krull . Der er aftalt et honorar på 15.000 kr  – og eventen skal foregå en lørdag i tidsrummet 10 -14. Eventen holdes på Torvet ( Lille scene) og i eventen indgår ,at der laves en portrættegning af udvalgsformand Henrik Nielsen ( ikke holdbar).Der hyres et ungt menneske til at dokumentere eventen filmisk til hjemmeside m.m . Jørn og Birgit koordinerer aftalerne.

Referat 17. juni 2015

Møde i Billedkunstrådet 17. juni 2015

Afbud: Sabine

 

Pkt 1: Orientering

Jørn orienterede om udviklingen i sagen om Keld Moseholms skulptur foran Scala.

Det blev oplyst, at der er aftalt møde mellem Jan Yttesborg, der har det overordnede ansvar for  kommunens vedligeholdelse af skulpturer i det offentlige rum og BKR. Målet er at få en dialog om, hvordan vedligehold af skulpturer  fremadrettet kan sikres   – fra rådet deltager Jørn og Birgit. Jørn informerede om den ordning de har i Odense, og der var enighed om, at prøve at arbejde for en lignende ordning i Svendborg. Måske der kan bygges et system oven på Bibliotekets Skulpturguide.

Ulla  orienterede om mødet mellem de kulturelle råd og oplyste, at det på mødet blev besluttet, at der fremover skal udveksles referater mellem rådenes kontaktpersoner. Ulla blev valgt som rådets kontaktperson/ repræsentant i  dette  samarbejde. Der er fastsat møde 24. august omkring udarbejdelse af skabelon til brug for indgåelse af nye samarbejdsaftaler mellem kommune og  rådene.

Jørn orienterede om første møde i udvalget omkring udarbejdelse af kulturkanon. Der sendes referat ud og alle opfordres til at byde ind med forslag til kulturkanon.

Jørn og Marianne orienterede om forslag og dagsordenspunkt i relation til kunst på trappen og i strædet mellem bymidte og havn. Aftalt at forslaget gennemgås nærmere på næste møde.

 

Pkt 2: Arrangementer i efteråret

Der skal arbejdes på to arrangementer i efteråret:

Et med Morten Stræde professor ved Kunstakademiet  i Kbh ( billedhugger)hvor temaet skal handle om Kunst i det offentlige rum. Måske en ide, at han inden arrangementet går rundt og ser på Svendborg så han kan kommenterer på vores kunst i det offentlige rum ?. Jørn opfordrer til at arrangementet  bliver lavet i samarbejde med  SAK Erhverv.  Marianne tager kontakt.

Et med Torben Sangild omhandlende: hvad der er kunst  jfr. det af Beth rundsendte ( Beth tager kontakt ).

Når datoer og aftaler er på plads finder Birgit egnet sted – gerne Spejlsalen i Borgerforeningen.

Birgit Pedersen

 

 

 

 

 

 

76

Referat 17. juni 2015

Møde i Billedkunstrådet 17. juni 2015

Afbud: Sabine

 

Pkt 1: Orientering

Jørn orienterede om udviklingen i sagen om Keld Moseholms skulptur foran Scala.

Det blev oplyst, at der er aftalt møde mellem Jan Yttesborg, der har det overordnede ansvar for  kommunens vedligeholdelse af skulpturer i det offentlige rum og BKR. Målet er at få en dialog om, hvordan vedligehold af skulpturer  fremadrettet kan sikres   – fra rådet deltager Jørn og Birgit. Jørn informerede om den ordning de har i Odense, og der var enighed om, at prøve at arbejde for en lignende ordning i Svendborg. Måske der kan bygges et system oven på Bibliotekets Skulpturguide.

Ulla  orienterede om mødet mellem de kulturelle råd og oplyste, at det på mødet blev besluttet, at der fremover skal udveksles referater mellem rådenes kontaktpersoner. Ulla blev valgt som rådets kontaktperson/ repræsentant i  dette  samarbejde. Der er fastsat møde 24. august omkring udarbejdelse af skabelon til brug for indgåelse af nye samarbejdsaftaler mellem kommune og  rådene.

Jørn orienterede om første møde i udvalget omkring udarbejdelse af kulturkanon. Der sendes referat ud og alle opfordres til at byde ind med forslag til kulturkanon.

Jørn og Marianne orienterede om forslag og dagsordenspunkt i relation til kunst på trappen og i strædet mellem bymidte og havn. Aftalt at forslaget gennemgås nærmere på næste møde.

 

Pkt 2: Arrangementer i efteråret

Der skal arbejdes på to arrangementer i efteråret:

Et med Morten Stræde professor ved Kunstakademiet  i Kbh ( billedhugger)hvor temaet skal handle om Kunst i det offentlige rum. Måske en ide, at han inden arrangementet går rundt og ser på Svendborg så han kan kommenterer på vores kunst i det offentlige rum ?. Jørn opfordrer til at arrangementet  bliver lavet i samarbejde med  SAK Erhverv.  Marianne tager kontakt.

Et med Torben Sangild omhandlende: hvad der er kunst  jfr. det af Beth rundsendte ( Beth tager kontakt ).

Når datoer og aftaler er på plads finder Birgit egnet sted – gerne Spejlsalen i Borgerforeningen.

Birgit Pedersen

 

 

 

 

 

 

76

Referat 17. juni 2015

Møde i Billedkunstrådet 17. juni 2015

Afbud: Sabine

 

Pkt 1: Orientering

Jørn orienterede om udviklingen i sagen om Keld Moseholms skulptur foran Scala.

Det blev oplyst, at der er aftalt møde mellem Jan Yttesborg, der har det overordnede ansvar for  kommunens vedligeholdelse af skulpturer i det offentlige rum og BKR. Målet er at få en dialog om, hvordan vedligehold af skulpturer  fremadrettet kan sikres   – fra rådet deltager Jørn og Birgit. Jørn informerede om den ordning de har i Odense, og der var enighed om, at prøve at arbejde for en lignende ordning i Svendborg. Måske der kan bygges et system oven på Bibliotekets Skulpturguide.

Ulla  orienterede om mødet mellem de kulturelle råd og oplyste, at det på mødet blev besluttet, at der fremover skal udveksles referater mellem rådenes kontaktpersoner. Ulla blev valgt som rådets kontaktperson/ repræsentant i  dette  samarbejde. Der er fastsat møde 24. august omkring udarbejdelse af skabelon til brug for indgåelse af nye samarbejdsaftaler mellem kommune og  rådene.

Jørn orienterede om første møde i udvalget omkring udarbejdelse af kulturkanon. Der sendes referat ud og alle opfordres til at byde ind med forslag til kulturkanon.

Jørn og Marianne orienterede om forslag og dagsordenspunkt i relation til kunst på trappen og i strædet mellem bymidte og havn. Aftalt at forslaget gennemgås nærmere på næste møde.

 

Pkt 2: Arrangementer i efteråret

Der skal arbejdes på to arrangementer i efteråret:

Et med Morten Stræde professor ved Kunstakademiet  i Kbh ( billedhugger)hvor temaet skal handle om Kunst i det offentlige rum. Måske en ide, at han inden arrangementet går rundt og ser på Svendborg så han kan kommenterer på vores kunst i det offentlige rum ?. Jørn opfordrer til at arrangementet  bliver lavet i samarbejde med  SAK Erhverv.  Marianne tager kontakt.

Et med Torben Sangild omhandlende: hvad der er kunst  jfr. det af Beth rundsendte ( Beth tager kontakt ).

Når datoer og aftaler er på plads finder Birgit egnet sted – gerne Spejlsalen i Borgerforeningen.

Birgit Pedersen

 

 

 

 

 

 

76

Referat 21. maj 2015

Referat billedkunstrådsmøde på Svendborg Bibliotek, torsdag, den 21. maj 2015

Til stede: Jørn, Marianne, Birgit, Ulla, Frank, Mogens og Beth

Afbud: Sabine

Ref: Beth

 

  1. Siden sidst:

BKR har igen fået 20.000 fra kunstrådet – de skal bl.a bruges til at profilere BKR. Forslag til arrangementer modtages med kyshånd.

Jørn og Birgit har opstillet 3 forskellige scenarier til, hvilken påvirkning en promillestigning vil give på køb af kunst til institutioner.

BKR anbefaler, at man ændrer reglerne, så de 0,5% beregnes af anlægssummen i stedet for byggesummen, som det er nu. Endvidere anbefales at fordoble promillesatsen så den kommer op på 1% .BKR foreslår også, at man evt. afsætter et beløb til kunst i forbindelse med salg af byggegrunde. Beløbet bør lægges i en pulje, hvor institutioner kan søge. Til sammenligning afsætter staten  1.5% til kunst ved anlægsprojekter – og  Odense Kommune 1%.

 

  1. Keld Moseholm skulpturen på Centrumpladsen:

Skulpturen  har  været udsat for en meget voldsom og forkert behandling i forbindelse med afrensning for kalk.  Skulpturer med vand kræver særlig opmærksomhed og i forbindelse med afkalkning har en medarbejder med  vinkelsliber og stålbørste  åbenbart forsøgt at fjerne kalken. Spejlfladen er nu delvis matslebet og skulpturen har mistet en vigtig dimension. Behandlingen  nærmer sig efter rådets vurdering en totalskade, som kan blive en meget bekostelig affære og i værste fald ende med erstatningskrav fra kunstneren.

BKR  er ikke  blevet orienteret af CETS som har ansvaret for vedligeholdelsen.

Rådet  var noget chokerede over det skete og besluttede at rejse sagen mhp at kunstværket bringes tilbage til oprindelig stand ( er sendt brev).

Rådet vil med  baggrund i den konkrete sag igen anbefale kommunen, at der udarbejdes en vedligeholdelsesplan med  en manual for hvordan kommunale kunstværker skal behandles. Vedligeholdelse af kunstværker kræver særlig  fagkundskab, og rådet anbefaler at Cets rådfører sig med  konservator med speciale  i skulpturer.

 

  1. synliggørelse af BKR:

Hvem skal vi gøre BKR arbejde og rolle synligt for?

Ikke nødvendigvis via læserbreve.

Spørgsmålet udløste en større diskussion om Svendborgs offentlige rum og de politiske prioriteringer.  Måske et godt emne til en foredragsholder og efterfølgende debat.

Hvem kan vi invitere som foredragsholder? Hvordan kan vi medvirke til at løfte det faglige niveau og bringe viden og indsigt viden til politikere og borgere?

 

  1. Kommunens Kulturkanon:

Jørn repræsenterer BKR i udvalget.

 

  1. kandidater til kulturprisen?

Rådet har ingen konkrete kandidatforslag.

 

  1. Kunst udbud til Skovlinden Børnehave.

Der er kun indkommet et forslag , der blev godkendt. Institutionen anbefales, at lave vedligeholdelsesplan og afsætte et årligt beløb hertil.

 

  1. invitation fra kulturelt samråd

Ulla og Birgit deltager- måske også Beth

 

  1. Næste møde? Vi skal ha et møde inden sommerferien, hvor vi planlægger efterårets konkrete forslag.

 

Referat 18. februar 2015

Møde i Billedkunstrådet 18. februar 2015

Afbud: Marianne, Ulla og Beth

Pkt 1:

Valg af formand. Jørn Svendsen blev valgt

Pkt 2:

Kunsttilbud Nymarkskolen. Tilbudene blev gennemgået og godkendt. Alle tilbudene videresendes. Det tilbydes fast fremover, at institutionen tilbydes, at en fra rådet  deltager i en gennemgang af forslagene, hvis det ønskes.

Pkt 3.

Hvordan skal rådet præsentere sig selv og kerneopgaverne på møde med de andre råd og politikere. In-put som Jørn og Birgit bruger til oplægget

Referat 13. november 2014

Møde i Billedkunstrådet 13. november 2014

Afbud: Marianne og Sabine

 

Pkt 1: Orientering

Jørn orienterede om forløbet og åbent hus for kunstnere ift. Thurø skole. Orientering om kulturprisfest og resultat af rådets spørgeskemaundersøgelse.

Pkt 2: Kunst i Kirkebybørnehus

Der var indkommet i alt 7 forslag, der alle blev blåstemplet af Billedkunstrådet. Forslagene videresendes.

Pkt.3: Kunst Thurø Skole

Der var indkommet i alt 20 forslag, der alle blev blåstemplet af Billedkunstrådet. Forslagene videresendes til skolen.

Pkt 4: Evt.

Tankefuld projektet har fået afslag på ansøgning til Statens Kunstfond. Projektlederen spørger til hvad der fremadrettet evt. kan gøres. Rådet kom med forslag – videreformidles af Birgit.

Referat 19. oktober 2014

Referat fra møde i Billedkunstrådet 9. oktober 2014

Afbud : Ulla, Beth og Marianne

Pkt 1:

Drøftelse af henvendelse fra Jens Uffe Rasmussen vedr. rådets måde at administrere kunstudsmykninger på. På baggrund af drøftelsen laves et svar der også lægges på rådets hjemmeside.

Pkt 2:
Kandidater til Årets kulturpriser:

Rådet valgte at indstille Josefine Ottesen og Mai-Britt Schults  til kulturprisen. Rådet har ingen forslag til Ungdomstalentprisen.

Pkt 3:
Kunst Thurø Skole:

Jørn og Sabine deltager i mødet for kunstnerne på skolen 22. okt. kl. 15.30.

Tankefuld:

Der bliver holdt en lille indvielse af Bonnanos værk 17. okt. kl. 11. Rådet er inviteret og Jørn hører nærmere ift. program ( kort tale).

Pkt 4: EVT
Det var en meget fin konference i Vejle om kunst i det offentlige rum

Kommunikation mellem rådsmedlemmer mellem møderne:

Det henstilles, at rådets medlemmer ikke sender forslag og ideer løbende rundt til de andre rådsmedlemmer men at det sendes til Birgit der samler sammen og sender det samlet ud ifm. dagsorden.

 

Næste møde : Torsdag den 13. nov. Kl. 16.30 og nu prøver vi at holde det i Bibliotekts mellemste mødelokale, Svinget  1 ( bygningen overfor hovedindgangen)

Referat 15 september 2014

Referat møde i BKR 15. sep. 2014
Ingen afbud. Marianne var kun med ved pkt. 1

Pkt 1: Studieturen til Kbh.:
Afg. Tog fra Svendborg fredag 26. sep. kl. 07.11—ankomst Hovedbanen 9.22- Ulla
får klippekort til jer der står på i Svendborg. Marianne, Beth og Birgit står på i
Svendborg Vest og Frank i Kværndrup.
Program fredag- som planlagt. Lørdag er der reserveret pladser til galleritur med
KØS, og ellers åbne muligheder jft. Mariannes mange fine forslag.
Pkt 2: Selvevaluering
Drøftet. Udfyldt skema medsendes referatet – tilføj hvis du synes der mangler noget
eller du har noget at tilføje.
Pkt 3: Hvem skal lave skulpturerne til de to kulturprismodtagere?
Punktet endte med at Birgit i første omgang spørger Katrine Hoffmeyer, som
modtog Ungdomstalentprisen i 2012 og går på Kunstakademiet i Berlin.
Pkt 4 og 5: Sager om kunst fra Thurø Skole og Kirkeby Børnehus
Birgit laver tidsplan og sikrer at institut. er indforståede med denne. Lægger
materialet i udbud på rådets hjemmeside og Sabine sender det videre i BKF system,
Hollufgård m.m.
Pkt. 6: Evt.
Maja Lisa Engelhardt har ikke tid i efteråret.
Jørn Svendsen forsøger at lave aftale med en sine gode kunstnerkontakter.

Referat 18 august 2014

Møde 18.august 2014
Deltagere: Jørn, Ulla, Mogens, Sabina,Marianne, Frank. Afbud fra Beth
Pkt. 1: Velkommen til Frank Fenriz
Pkt 2:
Studietur:
Turen udsættes men der er enighed om at gennemføre den i år, da den både har faglig og
social værdi. Besluttet at turen skal være med en overnatning. Beths forslag fastholdes men
udbygges. Ny tendens på vej i kunstverdenen – ser unge kunstnere organisere sig og arbejde
på nye måder – eks. i tværfaglige kunstnerkollektiver og eksperimenter bl.a med
borgerinddragelse nedefra. Mogens prøver at skaffe kontakter til sådanne i København.
Studieturen kan måske følges op af et rådsarrangement i Svendborg – Ku´ Jan Gehl være en
mulighed ift. at få en spændende byplanlægningsvinkelpå – Marianne tænker videre i de baner.
Studieturen skal være i okt- senest nov. Datomuligheder med referat ud.
Herudover arbejder Sabine videre på at få et foredrag med Maja Lise Engelhardt i løbet af
efteråret.
Pkt 3: Status
Thurø Skole: skolens ønsker og behov til kunstværk bliver fremsendt i løbet af 2- 3 uger.
Herefter laves tidsplan for udbud, som iværksættes efter rådets køreplan.
Humlebien:
Bygherre har tilsyneladende glemt at skrive i udbudsmaterialet at der Skal samarbejdes med
kunstner – det giver problemer i projektet. Jørn prøver at skubbe i rigtig retning. Rådet skal
bede om en status fra bygherre indeholdende beskrivelse af erfaringer til nu.
Børnehaven i Gudme: der skal laves en tilbygning og der er afsat 50.000 kr. til kunst. Jørn
har holdt møde med institutionen der skal beskrive ønsker og behov. Det affødte på ny debat
omkring det problematiske i de små beløb der typisk er til rådighed. Rådet skal have rejst
sagen politisk og arbejde på en ændring – større promillesats, pulje pengene, få anlægssum til
at tælle med. Birgit og Marianne laver oplæg, der skitserer muligheder.
Tankefulds projektet: ansøgning til kunstfonden- til orientering. Når Bonnano er færdig i
området markeres det med en event hvor rådet blir inviteret.
Pkt 4:
CV –rådsmedlemmer: der skal laves en ny og ensartet præsentation til rådets hjemmeside.
Rådet valgte at gøre det enkelt og følge modellen fra Åbenrå. Der kommer skema med ud til
udfyldelse.
Pkt.5:Evt.
Jørn orienterede om LAG kunstprojekt ( wooloo), der evalueres i denne uge.
Rådet blev bedt om forslag til kunstnere der kan forvandle træer til kunst ( biblioteket
har spurgt). Opgaven kan udbydes på rådets hjemmeside. Sabine sender data på et par
emner.
Økonomi: til nu har rådet forbrugt 7.700 kr. ( budget 40.000 kr.)
Næste møde mandag 15. september kl. 16.30

Referat 12 juni 2014

Referat møde i Billedkunstrådet 12. juni 2014
Afbud: Jørn og Rudi
Orientering:
Beth orienterede om et vellykket møde med Tved Skole. Birgit orienterede om: et Nyt Arkitekturråd i
kommunen – sender materiale med ud sammen med referat . Samarbejdsmuligheder? Der er afsløring af
borgmesterportræt næste uge – Ellen deltager fra rådet. Orientering om kulturelle besparelsesforslag og
lidt status på kulturstrategiarabejdet.

Den Blå flydedok:
Projektet blev diskuteret med udgangspunkt i det fremsendte skitseforslag. Rådet anbefaler at projektet
gives mulighed for at blive realiseret. Birgit laver udkast til brev med rådets holdninger og sender det til
godkendelse hos rådets medlemmer . Marianne vil undersøge ift. tilladelser .
Studietur:
Stroom Den Haag blev droppet. Tidspunktet fastholdes – dog blev det skubbet så vi tager af sted lørdag den
23. august med mulighed for overnatning og program om søndagen for de der vil og kan det. Der var
interesse for København og Beth arbejder videre med indhold ( men kom gerne med in-put).
GOD SOMMER
Næste møde 18. august kl. 16.30

Referat 24 feb 2014

Møde i Billedkunstrådet 24. februar

Fraværende: Rudi

Referat:

Pkt 1: Valg af formand

Jørn Svendsen blev genvalgt

Pkt 2: Orientering og siden sidst

Terningen bliver afrenset og fuget om til foråret. Humlebi projektet er i udbud og 16 har tilmeldt sig infomødet.

Pkt 3: Fokusområder 2014:

Promillereglen: rådet vil arbejde for at få beskrevet de tilknyttede problematikker  mhp. politisk stillingtagen/ villighed  til at forhøje procentsatsen, der afsættes til kunst, udvide satsen til også at omfatte anlæg, mulighed for at pulje pengene m.m

Rådet skal markere sig mere aktivt udadtil ( offentlige arrangementer)

Svendborg ift. sammenlignelige byer – feltstudier  m.m . Oplæg fra Mogens på et senere tidspunkt

Pkt 4: Den Blå flydedok:
Efter en længere diskussion besluttede rådet at  bede om en kunstnerisk beskrivelse af værket.

Pkt 5: Kunstværk Tved Skole

Kunstneren skal redegøre for den kunstneriske vision i projektet inden rådet kan tage stilling til projektet.

Pkt 6: Kunst på Thurø Skole

Orientering ved Jørn. Skolen skal rykkes for formulering af deres ønsker og behov.

Pkt 7: Publikationen: Kunsten at fremme kunsten i kommunerne – god inspiration

Pkt 8: Studietur.
Beth har sendt forslag rundt. Aftalt at Beth på næste møde kommer med en uddybning af mulighederne mhp stillingtagen til indhold samt fastlæggelse af tidspunkt for studieturen.

Næste møde: Tirsdag den 22. april kl. 16.15